(09.02.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 6.2.2017 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 25/2017 Sb. zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí.

Zákon odkazující se na právě rovněž publikovaný zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti upravuje povinnost některých osob nebo jednotek sektoru veřejných institucí předkládat Ministerstvu financí vybrané údaje o svých příjmech a výdajích pro účely monitorování a řízení veřejných financí. Jeho přijetí je součástí transpozice evropské směrnice 2011/85/EU o požadavcích na rozpočtové rámce členských států do českého právního řádu.

Důvodová zpráva uvádí, že prostřednictvím zákona má být umožněno zveřejňovat komplexní fiskální údaje dle požadavků uvedené směrnice. Pro to je nutné zajistit vstupní data také od některých dalších subjektů, kterým to dosavadní vnitrostátní právní úprava nijak nepřikazovala, či přikazovala, ale zcela nedostatečně, a které tudíž doposud taková relevantní data o svém hospodaření neposkytovaly.

Zákon nabývá účinnosti dnem 21.2.2017. I zde měl dle své litery nabýt účinnosti od počátku tohoto roku, ale jelikož se v legislativním procesu pozdržel a publikován ve Sbírce zákonů byl až v únoru, musí se, v souladu s názorem Nejvyššího správního soudu, pohlížet na jeho ustanovení o účinnosti jako na absolutně neaplikovatelné a být naopak uplatněno obecné pravidlo o nabytí účinnosti právního předpisu patnáctým dnem po publikaci, není-li stanoveno přípustně jinak.