(14.03.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 3.3.2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 59/2017 Sb. zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů.

Zákon, jak již sám jeho název napovídá, nově upravuje způsob nakládání s peněžními prostředky z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení. Hlavní motivací pro jeho vznik byla snaha obecně zlepšit uspokojování majetkových nároků osob poškozených trestným činem.

Dle důvodové zprávy má být jeho prostřednictvím odstraněn dosavadní nežádoucí stav, kdy poškození, jimž byl přiznán nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy, která jim byla trestným činem způsobena, nebo nárok na vydání bezdůvodného obohacení, které pachatel na jejich úkor trestným činem získal, nedosáhnou z důvodu nedostatku majetku pachatele plného uspokojení takového nároku, přestože byl v daném trestním řízení zajištěn a prostřednictvím uložených trestů a ochranných opatření odčerpán majetek, který by mohl být využit k uspokojení jejich nároků. Na základě nové úpravy má být postavení poškozených při uspokojování jejich majetkových nároků zásadně zlepšeno a umožněno využití majetku, který byl odčerpán na základě majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení, pro tento účel.

Zákon rovněž novelizuje trestní řád, kompetenční zákon a rozpočtová pravidla. Účinnosti nabývá dnem 1.1.2018.