(30.06.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 17.6.2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 191/2016 Sb. zákon o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic).

Nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou zákonem č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic). Ten se, s účinností nového zákona, zrušuje, a to včetně svých novel.

Nově upravuje ochranu státních hranic České republiky proti jejich nedovolenému překračování a vymezuje působnost Ministerstva vnitra a Policie České republiky v této oblasti státní správy. Navazuje přitom na přímo použitelné evropské nařízení č. 562/2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob, tzv. Schengenský hraniční kodex. Nový zákon má, oproti svému předchůdci, zcela vycházet z unijní úpravy představované Schengenským hraničním kodexem, jíž pouze doplňuje a specifikuje v oblastech, v nichž je pro vnitrostátní právní úpravu ponechán prostor. Odstraňují se tak stávající duplicity mezi vnitrostátními a unijními předpisy v oblasti ochrany hranic. Dle důvodové zprávy má nová úprava představovat především kvalitativní změnu spočívající v jejím zjednodušení, modernizaci a přizpůsobení nyní již pevnému a dlouhodobému zakotvení České republiky a sousedních států v schengenském prostoru.

Zákonem je rovněž novelizován zákon o přestupcích, zákon o pobytu cizinců na území České republiky a zákon o cestovních dokladech.

Zákon nabývá účinnosti, s výjimkou jednoho ze svých ustanovení, dnem 1.8.2016.