(31.08.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 8.8.2016 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 260/2016 Sb. vyhláška o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Vyhláška vydaná Ministerstvem pro místní rozvoj podle zákona o zadávání veřejných zakázek v podrobnostech stanovuje podmínky poskytování a přístupu k dokumentům a informacím prostřednictvím elektronického nástroje, podmínky doručování prostřednictvím elektronického nástroje, podmínky podávání, příjmu a otevírání nabídek, žádostí o účast a návrhů v soutěži o návrh prostřednictvím elektronického nástroje, požadavky na provádění elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek, požadavky na pořizování záznamů o elektronických úkonech, podmínky pro vydání certifikátu shody, náležitosti a platnost certifikátu shody, požadavky na funkční vlastnosti elektronického nástroje a prostředí, ve kterém má být elektronický nástroj provozován ve vztahu k certifikaci elektronického nástroje, či technické náležitosti profilu zadavatele.

Použije se přitom na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti služeb vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Tím je například evropské nařízení č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.10.2016.