(03.08.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 21.7.2016 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 228/2016 Sb. vyhláška o stanovení podmínek provozu mezinárodních letišť z hlediska ochrany hranic.

Vyhláška vydaná Ministerstvem vnitra podle § 5 odst. 7 zákona o ochraně státních hranic České republiky upravuje podmínky, které v souvislosti s ochranou hranic musí splňovat mezinárodní letiště, na němž se na vnějších letech odbaví alespoň 5 000 osob v kalendářním roce. Navazuje přitom na přímo použitelné evropské nařízení č. 2016/399, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex).

Definuje, co se rozumí neschengenskou zónou letiště, a v podrobnostech upravuje oddělení cestujících na vnějších letech, nutné vybavení a technické podmínky, jimž musí vyhovět odbavovací pracoviště pro provádění hraniční kontroly a pracoviště pro provádění dalších úkonů souvisejících s hraniční kontrolou, ale také podrobnosti stran místnosti pro cizince, kterým byl odepřen vstup na území České republiky.

Vyhláška nabyla účinnosti, s výjimkou jednoho ze svých ustanovení, dnem 1.8.2016.