(13.12.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 12.12.2016 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 398/2016 Sb. vyhláška o požadavcích na koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky, ochucovadla, studené omáčky, dresinky a hořčici.

Vyhláška vydaná podle zákona o potravinách a tabákových výrobcích navazuje na přímo použitelná evropská nařízení, kterými jsou především nařízení č. 852/2004 o hygieně potravin, nařízení č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, nařízení č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin, nařízení č. 1925/2006 o přidávání vitamínů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin či nařízení č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách.

V podrobnostech upravuje způsob označování koření, jedlé soli, dehydratovaných výrobků, ochucovadel, studených omáček, dresinků a hořčice v návaznosti na jejich členění podle druhu, skupiny nebo podskupiny, druhy koření, jedlé soli, dehydratovaných výrobků, ochucovadel, studených omáček, dresinků a hořčice s členěním na skupiny a podskupiny, a pro jednotlivé druhy koření, jedlé soli, dehydratovaných výrobků, ochucovadel, studených omáček, dresinků a hořčice požadavky na jakost, požadavky na jakost vztahující se k názvu a přípustné záporné hmotnostní a objemové odchylky balení.

Nahrazuje přitom dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 331/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky a ochucovadla a hořčici. Ta se s účinností nové vyhlášky zrušuje, a to včetně své novely.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.7.2017.