(12.12.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 12.12.2016 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 397/2016 Sb. vyhláška o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje.

Vyhláška vydaná podle zákona o potravinách a tabákových výrobcích je projevem transpozice evropské směrnice 2001/114/ES o některých druzích zahuštěného a sušeného mléka určeného k lidské spotřebě a směrnice 2015/2203 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kaseinů a kaseinátů určených k lidské spotřebě, navazuje také na přímo použitelná evropská nařízení, jakými jsou například nařízení č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, nařízení č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům či nařízení č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu.

V podrobnostech upravuje způsob označování potravin, v návaznosti na jejich členění podle druhu, skupiny nebo podskupiny, a složení potraviny, druhy potravin s členěním na skupiny a podskupiny, pro jednotlivé druhy potravin požadavky na jakost, technologické požadavky, požadavky na jakost vztahující se k názvu a přípustné záporné hmotnostní a objemové odchylky balení, a pro jednotlivé druhy potravin teplotní režimy při uchovávání či zmrazování, způsoby uchovávání a manipulace s potravinami během jejich uvádění na trh, zvláštní požadavky na přepravu a minimální technologické požadavky.

Nová vyhláška nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje. Ta se s účinností nové vyhlášky zrušuje, a to včetně svých novel.

Vyhláška nabývá účinnosti, s výjimkou několika ze svých ustanovení, dnem 1.1.2017.