(28.03.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 23. 3. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 45/2018 Sb. vyhláška o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území.

Byla vydána podle řady ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, nahrazuje přitom dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území. V podrobnostech nově vymezuje obsah plánů péče o jednotlivé kategorie zvláště chráněných území a postup jejich zpracování, obsah zásad péče o národní parky a postup jejich zpracování a projednání, náležitosti a obsah záměru na vyhlášení nebo

změnu zvláště chráněného území nebo jeho ochranného pásma, členění ústředního seznamu, jeho obsah a náležitosti, výčet, způsob a podmínky předávání dokumentů do ústředního seznamu, způsob

a podmínky nakládání s dokumenty a daty v ústředním seznamu včetně způsobu a podmínek jejich zveřejňování, způsob označení zvláště chráněných území, smluvně chráněných území, smluvně chráněných památných stromů, vyhlášených evropsky významných lokalit, ptačích oblastí, památných stromů a hranic klidových území národních parků v terénu, ale také způsob označení zvláště chráněných území, smluvně chráněných území, smluvně chráněných památných stromů, vyhlášených evropsky významných lokalit, ptačích oblastí a památných stromů v mapových podkladech.

Dle důvodové zprávy bylo k rekodifikaci právní úpravy přistoupeno především z důvodu nedávných změn v právní úpravě zvláště chráněných území, zejména pak pokud jde o právní režim národních parků. Konkrétně jde o změny provedené v zákoně o ochraně přírody a krajiny s účinností k červnu 2017 zákonem publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 123/2017 Sb. Prostřednictvím tohoto zákona byla například do právní úpravy vložena nová zmocnění Ministerstva životního prostředí stanovit vyhláškou podrobnosti některých nových institutů, jakými jsou zásady péče o národní parky či klidová území národních parků, některá dosavadní zmocnění ministerstva k vydání prováděcí vyhlášky byla novelou upravena ve smyslu upřesnění tak, aby odpovídala aktuálním technickým požadavkům na zpracování plánů péče, podkladů k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území. Změn na zákonné úrovni, na něž bylo potřeba prováděcím právním předpisem adekvátně zareagovat, však bylo samozřejmě více.

Vyhláška nabývá své účinnosti dnem 1. 5. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar