(09.08.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 22.7.2016 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 231/2016 Sb. vyhláška o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků.

Jakožto prováděcí předpis k zákonu o potravinách a tabákových výrobcích je projevem transpozice několika příslušných evropských směrnic, zároveň navazuje na přímo použitelná evropská nařízení č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, a nařízení č. 543/2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny.

Nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 211/2004 Sb., o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků, jež se ruší, a to včetně svých novel. Tu už Ministerstvo zemědělství pokládalo za zastaralou a neaktuální.

Nová vyhláška proto v podrobnostech nově upravuje požadavky na odběr, přípravu a metody zkoušení kontrolního vzorku za účelem zjišťování souladu potravin a tabákových výrobků a podmínek jejich výroby nebo uvádění na trh s právními předpisy v rámci státního dozoru, ale také požadavky na balení, přepravu, uchování a další nakládání se vzorkem, na označování vzorku, na záznam o odběru vzorku a náležitosti protokolu o zkoušce.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1.8.2016.