(02.08.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 21.7.2016 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 227/2016 Sb. vyhláška o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků.

Vyhláška byla Ministerstvem spravedlnosti vydána k provedení § 16 a 16j zákona o Rejstříku trestů. Dle těchto ustanovení bude od začátku října tohoto roku nutné podávat žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a z evidence přestupků prostřednictvím elektronické aplikace přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis. A tyto náležitosti stanovuje právě publikovaná vyhláška.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.10.2016.