(31.07.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 12. 7. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 141/2018 Sb. vyhláška o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby.

Českou národní bankou byla vydána k provedení § 221 odst. 5 ještě relativně stále nového zákona o platebním styku, aby jí byly stanoveny podrobnosti náležitostí oznámení závažného bezpečnostního nebo provozního incidentu v oblasti platebního styku, jeho formáty a další technické náležitosti při hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů v oblasti platebního styku osobami oprávněnými poskytovat platební služby. Dle § 221 zmíněného zákona má totiž osoba oprávněná poskytovat platební služby oznámit České národní bance závažný bezpečnostní nebo provozní incident v oblasti platebního styku bez zbytečného odkladu po jeho zjištění. Povinnost vychází z evropské směrnice 2015/2366 o platebních službách na vnitřním trhu.

Evropský orgán pro bankovnictví v úzké spolupráci s Evropskou centrální bankou následně vydal obecné pokyny o oznamování významných incidentů podle výše uvedené směrnice určené poskytovatelům platebních služeb pokud jde o klasifikaci významných incidentů, obsah a formát, včetně standardních vzorů oznámení, a postupy pro oznamování těchto incidentů. Dle důvodové zprávy má nová vyhláška obsah těchto pokynů zohledňovat.

Účinnosti nabývá dnem 1. 8. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar