(12.10.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 28. 8. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 272/2017 Sb. vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí.

Ministerstvo financí vyhlášku vydalo podle § 3 odst. 1 a 3, § 4 odst. 1, § 5 odst. 1 a § 6 odst. 1 zákona č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, aby jí upravilo strukturu údajů, které dotčená osoba předkládá ministerstvu pro účely monitorování a řízení veřejných financí. Současně jí také stanovilo částku podle § 3 odst. 3 prováděného zákona.

Vyhláška má, dle důvodové zprávy, přispět k úplné implementaci čl. 3 odst. 2 písm. a) a čl. 14 odst. 3 směrnice Rady (EU) 2011/85/EU o požadavcích na rozpočtové rámce členských států. Řádné aplikaci prováděného zákona má posloužit tím, že stanoví konkrétní strukturu požadovaných dat prostřednictvím tří výkazů tvořících její přílohy.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.