CODEXIS ONLINE - komplexní právní informační systém

Software

CODEXIS ONLINE

Online verze národního a evropského právního informačního systému

Category:

Product Description

NEJKOMPLEXNĚJŠÍ NÁRODNÍ A EVROPSKÝ PRÁVNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM V ONLINE VERZI

CODEXIS®ONLINE je komplexně řešený software navržený pro efektivní práci s informacemi ze všech oblastí práva. Podobně jako systém CODEXIS® představuje systém CODEXIS® ONLINE právní informační systém jedinečný co do rozsahu, komplexnosti i zaměření systému. Se softwarem CODEXIS® ONLINE máte navíc přístup k právním informacím, legislativě a judikatuře kdykoliv a kdekoliv.

Díky softwaru CODEXIS® ONLINE získáte:

 • jistotu, že právní informace, ke kterým máte přístup, jsou vždy kompletní a aktuální
 • výklady, odborné články a komentáře napomáhající porozumění konkrétním zákonům
 • veškeré právní předpisy, které si můžete kdykoliv a kdekoliv prostudovat v souvislostech
 • nástroj umožňující snadné a rychlé vyhledávání konkrétních zákonů a jiných dokumentů

Uživatelsky přívětivý software obsahuje legislativu České republiky i legislativu Evropské unie (u všech zákonů je navíc možné najít nejen aktuální znění, ale také znění historické či budoucí), dokumenty z rozhodovací činnosti českých i evropských soudů, odbornou literaturu, články, komentáře odborníků a další užitečné zdroje informací.

 


 

Pro koho je CODEXIS® ONLINE vhodný?

CODEXIS® ONLINE je určen pro právníky a zástupce právnických profesí, finanční manažery, ekonomy, účetní, úředníky, manažery a specialisty, kteří k výkonu své práce potřebují snadný přístup k právním předpisům, zákonům a informacím k určitému tématu (např. personalistika, účetnictví, GDPR a další).

 


 

Proč se stát uživatelem CODEXIS® ONLINE?

CODEXIS® ONLINE nabízí právní informace maximálně přívětivou, svěží a snadno zvládnutelnou formou. Je přehledný, výkonný a přitom jednoduchý, s velmi intuitivním ovládáním. Přináší hlavní výhody on-line přístupu – dostupnost z libovolného počítače připojeného k Internetu bez nutnosti instalace programového vybavení a pravidelnou průběžnou aktualizaci. V porovnání se standardním systémem CODEXIS® má CODEXIS® ONLINE jednodušší způsob pojetí práci s časovou osou a různými zněními dokumentů v čase, postrádá však některé z funkcí CODEXIS® (např. neumožňuje pracovat s uživatelskými tématy, plochami a poznámkami).

Komentáře LIBERIS ONLINE

SLOVENSKÁ LEGISLATIVA

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA ONLINE

TRANSFORMACE PŘESTUPKOVÉHO PRÁVA

VZORY SMLUV A PODÁNÍ ONLINE

SLEDOVANÉ DOKUMENTY ONLINE

SLEDOVANÉ ČSN


Komentáře LIBERIS Online

Obsahový doplněk právního informačního systému LIBERIS představuje rozšíření softwaru CODEXIS® ONLINE o jedinečný systém, který vám poskytuje komentáře k jednotlivým právním předpisům, resp. jejich paragrafům, pořízené hned z několika knižních právních titulů vydaných renomovanými českými nakladatelstvími. Spolupracujeme například s nakladatelstvím ANAG, GRADA Publishing, LEGES, LINDE PRAHA nebo Ústav státu a práva AV ČR mezi další partnery patří také Nakladatelství Karolinum, Institut pro veřejnou správu Praha, Bova Polygon, Sondy či CODEXIS publishing. Doplněk LIBERIS poskytuje téměř 600 odborných titulů renomovaných a uznávaných autorů. Nové komentářové texty v právním informačním systému tak jedinečným způsobem přispějí k osvětlení výkladu, souvislostí a pojmů daného ustanovení.

Komentáře LIBERIS vznikají důkladným analytickým rozborem publikovaných právních děl, týkajících se dané právní problematiky, a přiřazením jejich relevantních částí k souvisejícím ustanovením v právním informačním systému CODEXIS® ONLINE. Systém může díky tomu nabídnout k jednotlivým paragrafům hned několik kvalifikovaných názorů a komentářů autorů různých odborných publikací. Zapracované části právních publikací tak poskytnou výjimečné srovnání zpracované problematiky z pohledu různých odborníků, což zaručí názorovou vyváženost a širší tematický záběr.

V právním informačním systému CODEXIS ONLINE díky doplňku LIBERIS vznikla nejobsáhlejší databáze právních textů, která, kromě dokumentů národní a evropské legislativy, souvisejících soudních rozhodnutí a příslušných odborných článků k dané problematice, zahrnuje také komentáře odborníků z již publikovaných právních děl od současně několika nakladatelství odborné právní literatury.

Slovenská legislativa

Slovenská legislativa je rozšíření informačního systému CODEXIS® v podobě speciální formy doplňku, který spolupracuje se systémem CODEXIS® ONLINE. Kliknutím na tlačítko „Slovenská legislativa“ se v datovém zdroji otevře dokument „Předpisy slovenské právní legislativy“, který obsahuje odkazy na jednotlivé dokumenty Legislativy SR.

Rekodifikace soukromého práva Online

Nástroj REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA vám nabízí komplexní systematický pohled na tuto zásadní změnu českého právního řádu. Je pomocníkem pro podrobné srovnání nejvýznamnějších právních předpisů dřívější právní úpravy, které rekodifikaci soukromého práva podléhaly, a jim ekvivalentních právních předpisů účinných od 1. 1. 2014.

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA nabízí uživatelsky přívětivým způsobem informaci o tom, jaká ustanovení nového občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a zákona o mezinárodním právu soukromém odpovídají vámi vybraným ustanovením právní úpravy před rekodifikací. Naopak u jednotlivých ustanovení nové právní úpravy sdělí, která ustanovení předchozí právní úpravy do nich byla, byť třeba i odlišným způsobem, promítnuta. Zohledňuje veškeré vzájemné vztahy mezi ustanoveními a skupinami ustanovení občanského zákoníku, obchodního zákoníku, zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním, zákona o vlastnictví bytů i zákonů dalších na straně jedné a ustanoveními, včetně jejich skupin, nového občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a zákona o mezinárodním právu soukromém. Dobře tak poslouží při komparaci právní úpravy jednotlivých institutů soukromého práva před rekodifikací a po ní.

TRANSFORMACE PŘESTUPKOVÉHO PRÁVA

Nový obsahový doplněk právního informačního systému CODEXIS® TRANSFORMACE PŘESTUPKOVÉHO PRÁVA nabízí přehledné srovnání zákonů a vzájemných vazeb mezi nimi, díky čemuž je pro vás praktickým a užitečným průvodcem změnami přestupkového práva.

200/1990 Sb. Zákon o přestupcích

250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích

 • Porovnání stávající a nové právní úpravy.
 • Jednoduchá synchronizace souvisejících ustanovení stávající a nové právní úpravy.
 • Podrobné informace o vazbách mezi ustanovením stávající a nové právní úpravy.
 • Možnost zobrazení doplňujících informací (např. komentáře nebo informace k místu).

Doplněk TRANSFORMACE PŘESTUPKOVÉHO PRÁVA tak nabízí snadno dostupný a komplexní přehled v oblasti přestupkového práva.

 Vzory smluv a podání Online

Doplněk softwaru CODEXIS® ONLINE, který obsahuje užitečné vzory smluv a podání z různých oblastí práva. Spolupráce probíhá především s renomovanou advokátní kanceláří Brož & Sokol & Novák, kdy tyto vzory vznikají pod odborným vedením JUDr. Tomáše Sokola, který je také odborným garantem doplňku. Dále jsou v doplňku zařazeny vzory partnerských nakladatelství LINDE PRAHA, ANAG a dalších.

Vzory obsahují příslušný text smlouvy či podání, vztah k právním předpisům, komentář, vysvětlivky a hypertextové odkazy na zákonnou, resp. související právní úpravu. Zpracované vzory smluv a podání vycházejí z právní úpravy občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, předpisů stavebního práva, zákoníku práce, autorského zákona, předpisů upravujících průmyslová práva, správního řádu, exekučního řádu, trestního řádu, soudního řádu správního, daňového řádu a dalších nejčastěji užívaných právních předpisů.

Sledované dokumenty Online

Podstatou doplňku SLEDOVANÉ DOKUMENTY je upozorňovat vás na změny znění ve vámi vybraných dokumentech z datového zdroje Legislativa ČR. Sledování změn probíhá automaticky, po spuštění datového zdroje je zobrazena zpráva se seznamem těch ze zvolených dokumentů, u nichž došlo ke změně znění. Další možností, jak být o změnách ve znění zvolených dokumentů informován, je zasílání přehledu změn na e-mail.

Vyberte si ze třech režimů sledování změn v dokumentu:

 • Celý dokument – dokument je sledován jako celek, jakákoliv změna v dokumentu bude hlášena
 • Vybraná ustanovení – v dokumentu jsou sledovány pouze změny u vybraných ustanovení, při zobrazení jsou změny ve vybraných ustanoveních zvýrazněny, ostatní změny nejsou zobrazovány ani hlášeny
 • Celý dokument + vybraná ustanovení – dokument je sledován jako celek, hlášeny jsou všechny změny, při zobrazení jsou zvýrazněny také změny ve vybraných ustanoveních.

Změněná ustanovení jsou v dialogovém okně sledovaných dokumentů seřazena v seznamu, pomocí kterého lze otevřít dokument přímo na vybraném ustanovení v odpovídajícím znění. Lze také porovnat změny novelizovaného a předchozího znění vybraného ustanovení.

SLEDOVANÉ ČSN

Nový doplněk softwaru CODEXIS® ONLINE NORMY – ČSN umožňuje vyhledávání, zobrazování a sledování norem ČSN a jejich změn. Doplněk podporuje aplikaci pokročilých filtrů (dle názvu normy, jejího čísla, data vydání, data změny atd.) i výběr více tříd norem najednou. U vámi zvolených norem je možné nastavit také notifikace či zasílání emailů s upozorněním na změny u dané normy. Notifikace lze nastavit i pro celou třídu norem ČSN. Praktickou součástí doplňku NORMY ČSN je samostatná složka pro ukládání norem ve formátu PDF.

MONITOR - VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

MONITOR - OBECNÍ SAMOSPRÁVA

MONITOR - DANĚ

MONITOR - ÚČETNICTVÍ

MONITOR - PERSONALISTIKA

MONITOR – STAVEBNICTVÍ

MONITOR - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

MONITOR - BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)


MONITOR – VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Doplněk právního informačního systému CODEXIS® ONLINE zefektivňuje práci se zákony, dokumenty a komentáři souvisejícími s tématem veřejných zakázek.

Pomocí tohoto doplňku lze jednoduše přistupovat k právním předpisům z oblasti veřejných zakázek, používat rozšířené filtry pro zobrazení soudních rozhodnutí českých a evropských soudů, rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), důvodových zpráv, článků a pojmů právního slovníku, který obsahuje i definice pojmů souvisejících s tématem veřejných zakázek (např. veřejná zakázka, nadlimitní veřejná zakázka, veřejná zakázka malého rozsahu aj.).

MONITOR – VEŘEJNÉ ZAKÁZKY umožňuje srovnání právní úpravy podle starého a nového Zákona o zadávání veřejných zakázek - jedním kliknutím tak snadno zjistíte, jaká ustanovení nového zákona odpovídají vybraným ustanovením zákona starého. Jednoduše také zjistíte, v čem se nový zákon liší (např. co se týče povinnosti zadavatele, postupu při zadávání veřejné zakázky, jak využít předběžnou tržní konzultaci atd.).

Součástí monitoru je také komentář „Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem a judikaturou“, u jednotlivých ustanovení jsou pak zobrazeny příslušné komentáře s výkladem dané problematiky pro ještě větší srozumitelnost tématu.

Z úvodní obrazovky doplňku lze pomocí barevných tematických tlačítek přejít do obsahu právního informačního systému CODEXIS® ONLINE který souvisí s veřejnými zakázkami:

 • České právní předpisy v oblasti veřejných zakázek (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a jeho platné prováděcí předpisy; zákon č. 139/2006 Sb., koncesní zákon a jeho platné prováděcí předpisy a ostatní předpisy k těmto dvěma zákonům)
 • Právní předpisy Evropské unie (veškerá legislativa související se zákonem o veřejných zakázkách, koncesním zákonem a s jejich prováděcími předpisy; dokumenty zařazené pod heslo „veřejná zakázka“ v rámci třídění systému EUROVOC)
 • Judikatura českých soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti českých soudů související se zákonem o veřejných zakázkách, koncesním zákonem a s jejich prováděcími předpisy)
 • Judikatura evropských soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti evropských soudů související se zákonem o veřejných zakázkách, koncesním zákonem a s jejich prováděcími předpisy)
 • Vybraná rozhodnutí ÚOHS (Záložka „Rozhodnutí a stanoviska správních orgánů“ umožňuje filtraci rozhodnutí a stanovisek např. dle data vydání)
 • Důvodové zprávy k tématu veřejných zakázek (možnost filtrace důvodových správ podle konkrétních zákonů souvisejících s veřejnými zakázkami)
 • Články k tématu veřejných zakázek (stovky článků z odborných periodik a přednášek k tématu)
 • Knižní tituly a komentáře k tématu veřejných zakázek
 • Seznam dokumentů veřejné správy (efektivní vyhledávání v dokumentech zajišťuje filtrace dle různých parametrů)

MONITOR – OBECNÍ SAMOSPRÁVA

Prakticky orientovaný doplněk softwaru CODEXIS® ONLINE MONITOR - OBECNÍ SAMOSPRÁVA obsahuje řadu návodů pro řešení každodenních situací a problémů obce a jejich občanů. Každá obec v samostatné působnosti (a to bez ohledu na její velikost) se musí zabývat činnostmi souhrnně označovanými za samosprávu (jedná se např. o vydávání vlastních právních předpisů - nařízení a vyhlášek, správu majetku, zaměstnaneckou agendu a další) a činnostmi vykonávanými v rámci veřejné správy. Součástí doplňku je také praktická a přehledně vypracovaná brožura RUKOVĚŤ STAROSTY (MONITOR – OBECNÍ SAMOSPRÁVA obsahuje všechny 3 díly této publikace: Sada vzorových materiálů, Práva a povinnosti obcí a Typické postupy pro řešení obvyklých problémů).

Doplněk softwaru MONITOR - OBECNÍ SAMOSPRÁVA je koncipován tak, aby v co nejvyšší možné míře usnadňoval práci svým uživatelům z řad zaměstnanců obecní samosprávy, což ocení především zástupci menších obcí, kteří musejí svou práci často vykonávat s minimální výpomocí externích specialistů (právníků, personalistů atd.).

Z úvodní obrazovky doplňku lze pomocí barevných tlačítek přejít do obsahu právního informačního systému CODEXIS® ONLINE, který souvisí s tématem obecní samosprávy:

 • České právní předpisy k tématu obecní samospráva (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích; zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí; zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů; zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii; zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích; 185/2001 Sb., zákon o odpadech a další zákony k tématu) a jejich platné prováděcí předpisy a ostatní předpisy
 • Právní předpisy Evropské unie související s českými právními předpisy k tématu obecní samosprávy
 • Judikatura českých soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti českých soudů související se zařazenými právními předpisy a jejich prováděcími právními předpisy)
 • Judikatura evropských soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti evropských soudů související se zařazenými právními předpisy a jejich prováděcími právními předpisy)
 • Komentáře různých autorů k tématu obecní samospráva - např. knihy Právní předpisy samosprávy, Zákon o obcích (komentář), Majetek územních samosprávních celků v teorii a praxi a desítky dalších knih
 • Návody pro řešení životních situací v obci (jsou uvedeny např. návody související s Registrem smluv či se správou majetkové agendy obce, uvedeny jsou také návody vztahující se k dotacím, nakládání obce s odpady a mnohé další)
 • Veřejnoprávní smlouvy uzavírané mezi městy a obcemi
 • Předpisy statutárních měst
 • Vzory smluv a podání ze sekcí Vzory právních předpisů obcí, Vzory dle zákona o obcích aj. (součástí doplňku jsou desítky aktuálních vzorů)
 • Sborník otázek z Právní poradny sdružení místních samospráv
 • Důvodové zprávy a články k tématu obecní samospráva
 • Časopis Veřejná správa
 • Zprávy MF pro finanční orgány obcí a krajů
 • Příspěvky z odborných konferencí
 • Lexikon pojmů k tématu obecní samospráva (např. pojmy samostatná působnost obce, místní poplatky, komunální odpad, správní řízení aj.)

MONITOR – DANĚ

MONITOR – DANĚ obsahuje veškeré informace a podklady, které pro svou práci potřebují daňoví poradci, odborní pracovníci v oblasti účetnictví a ekonomiky a další pracovníci, kteří se v rámci své pracovní náplně zabývají daňovou problematikou. MONITOR – DANĚ téma zpracovává přehledně a v souvislostech. Porozumění dané problematice napomáhá také přehled nejčastějších otázek a odpovědí souvisejících s tématem daně či lexikon daňových pojmů.

Doplněk pokrývá základní aspekty problematiky daní, ať již jde o daň z příjmů, daň z přidané hodnoty, daň z nemovitých a z nabytí nemovitých věcí, daň silniční či daně spotřební, ale také např. o daňové řízení a další témata.

Z úvodní obrazovky doplňku lze pomocí barevných tematických tlačítek přejít do obsahu právního informačního systému CODEXIS®ONLINE, který souvisí s tématem daně:

 • České právní předpisy k tématu daně (zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád; zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů; zákon č. 112/2019 Sb., o evidenci tržeb, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční a další zákony související s daňovou problematikou) a jejich platné prováděcí předpisy a ostatní předpisy
 • Právní předpisy Evropské unie související s českými právními předpisy, které se vztahují k problematice daní
 • Judikatura českých soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti českých soudů související se zařazenými právními předpisy a jejich prováděcími právními předpisy)
 • Judikatura evropských soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti evropských soudů související se zařazenými právními předpisy a jejich prováděcími právními předpisy)
 • Otázky a odpovědi, příklady z praxe (řešeny jsou např. otázky jako registrace plátce DPH, mzdy v daňové evidenci, dodání zboží z jiných zemí, změny v paušálních výdajích a mnohé další)
 • Přístup k číslům časopisu „Účetní a daně“ (plnotextový obsah od roku 2011) a k dalším článkům souvisejícím s tématem daně
 • Vzory smluv a podání dle daňového řádu zařazeny v sekci „daňové právo“ (doplněk obsahuje několik desítek aktuálních dokumentů)
 • Důvodové zprávy, zápisy z koordinačních výborů

Lexikon pojmů k tématu daně (zahrnuje např. pojmy daň, daňová povinnost, daňové zvýhodnění, daňový subjekt, okamžik vzniku daňové povinnosti aj.)

MONITOR – ÚČETNICTVÍ

MONITOR – ÚČETNICTVÍ je určen především pro účetní, mzdové účetní a pracovníky, kteří v rámci své pracovní náplně zpracovávají účetní agendu. Doplněk softwaru CODEXIS® ONLINE pokrývá kompletní problematiku mzdového účetnictví, nemocenského pojištění, zdravotního pojištění, sociálního pojištění, důchodového pojištění a další témata.

MONITOR - ÚČETNICTVÍ nabízí svým uživatelům z řad účetních vše potřebné pro jejich práci na jednom místě. Veškeré informace jsou navíc uspořádány přehledně a především díky svým funkcím doplněk umožňuje pohodlnou práci s informacemi v souvislostech.

Z úvodní obrazovky doplňku lze pomocí barevných tematických tlačítek přejít do obsahu právního informačního systému CODEXIS® ONLINE, který souvisí s tématem účetnictví:

 • České právní předpisy k tématu účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění; zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a další související zákony) a jejich platné prováděcí předpisy a ostatní předpisy
 • Platné právní předpisy Evropské unie související s českými právními předpisy, které se vztahují k problematice účetnictví
 • Judikatura českých soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti českých soudů související se zařazenými právními předpisy a jejich prováděcími právními předpisy)
 • Judikatura evropských soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti evropských soudů související se zařazenými právními předpisy a jejich prováděcími právními předpisy)
 • Otázky a odpovědi, příklady z praxe (řešeny jsou např. otázky snížení základního kapitálu, pracovněprávní vztahy mezi manžely, zveřejňování účetní závěrky s.r.o. a mnohé další)
 • Interpretace Národní účetní rady
 • České účetní standardy (MONITOR – ÚČETNICTVÍ zahrnuje všechny dokumenty, které jsou dotčenými předpisy k zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví; které zahrnují ve svém tvaru „Český účetní standard“ nebo „České účetní standardy“ a současně jsou platné
 • Přístup k časopisům „Mzdová účetní“ a „Účetní a daně“ a tematickým článkům z jiných zdrojů
 • Důvodové zprávy
 • Lexikon pojmů k tématu účetnictví (zahrnuje např. pojmy započitatelný příjem, výroční zpráva, podvojné účetnictví, roční účetní závěrka aj.)

MONITOR – PERSONALISTIKA

Doplněk softwaru CODEXIS® ONLINE MONITOR – PERSONALISTIKA je navržen tak, aby personalistům usnadňoval jejich každodenním práci. Prakticky orientovaný doplněk je přehledný a co se týče témat, je koncipován tak, aby pokryl personalisty nejčastěji řešená témata.

Doplněk umožňuje přístup ke konkrétním právním předpisům z oblasti pracovního práva a současně zahrnuje také úzce související otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Díky MONITORU PERSONALISTIKA se snadno zorientujete v zákonech, které jako personalista potřebujete znát – vyhledávání konkrétních právních předpisů nebylo nikdy snadnější.

Legislativa, kterou doplněk zahrnuje, je vždy v platném a aktuálním znění, současně je také možné si konkrétní zákony prostudovat i v historickém znění. Velmi praktické je také fulltextové vyhledávání v zákonech a dalších dokumentech - najít tak např. konkrétní téma v zákoníku práce je otázkou pár kliknutí.

Z úvodní obrazovky doplňku lze pomocí barevných tlačítek přejít do obsahu právního informačního systému CODEXIS® ONLINE, který souvisí s tématem personalistika:

 • České právní předpisy k tématu personalistika (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákon č. 198/2009 Sb., zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon); zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a další zákony; jejich platné prováděcí předpisy a ostatní předpisy vztahující se k tomuto tématu)
 • Předpisy Evropské unie (platné dokumenty související s českými právními předpisy a jejich prováděcími předpisy, dokumenty zařazené pod heslo „zaměstnanost a práce“ v rámci třídění systému EUROVOC)
 • Judikatura českých soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti českých soudů související se zařazenými právními předpisy a jejich prováděcími právními předpisy)
 • Judikatura evropských soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti evropských soudů související se zařazenými právními předpisy a jejich prováděcími právními předpisy)
 • Komentáře vztahující se k zákoníku práce, zákonu o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k dalším souvisejícím právním předpisům (zařazeny jsou např. tituly Zákoník práce s komentářem, Pracovní doba podle zákoníku práce, Dotazy a odpovědi z praxe k zákoníku práce, Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a mnohé další)
 • Články k tématu personalistika (zařazeny jsou články z odborných periodik – např. z časopisu Praktická personalistika; přednášky z konferencí)
 • Otázky a odpovědi z pracovně právní poradny zahrnující příklady z praxe (řešeny jsou např. nároky na odstupné po ukončení pracovního poměru, práce přesčas a zkrácené úvazky či odchod na mateřskou, přerozdělení práce a zachování pracovního místa)
 • Vzory smluv a podání (desítky aktuálních vzorů smluv, které může personalista potřebovat – např. Dohoda o pracovní činnosti či Dohoda o konkurenční doložce atd.)
 • Důvodové zprávy k tématu personalistika
 • Lexikon pojmů k tématu personalistika (zahrnující např. pojmy pracovní doba, zaměstnavatel, směna, výpověď, solidární stávka, závislá práce, regulované povolání atd.)

MONITOR – STAVEBNICTVÍ

Doplněk právního informačního systému CODEXIS® ONLINE MONITOR – STAVEBNICTVÍ obsahuje kompletní a vždy aktuální znění stavebních zákonů, otázky a odpovědi České komory architektů, praktické stavební dotazy i návody pro řešení životních situací. Součástí doplňku jsou také aktuální vzory smluv související se stavebnictvím a výstavbou, které využijete v různých fázích vašeho projektu.

Doplněk softwaru CODEXIS® ONLINE je koncipován tak, aby díky němu uživatel lépe porozuměl stavebnímu zákonu, zorientoval se v dané problematice a našel odpovědi na konkrétní otázky související se stavebnictvím.

Z úvodní obrazovky doplňku lze pomocí barevných tematických tlačítek přejít do obsahu právního informačního systému CODEXIS® ONLINE, který souvisí se stavebnictvím:

 • České právní předpisy z oblasti stavebnictví (zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon; zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech; zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí; zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích aj.)
 • Právní předpisy Evropské unie související s českými právními předpisy k tématu stavebnictví
 • Judikatura českých soudů (související dokumenty z rozhodovací činnosti českých soudů)
 • Judikatura evropských soudů (související dokumenty z rozhodovací činnosti evropských soudů)
 • Články k tématu stavebnictví (stovky článků z odborných periodik a přednášek k tématu)
 • Knižní tituly a komentáře k tématu stavebnictví (zařazeny jsou např. tituly Stavební právo v teorii a praxi, Stavební právo – praktická příručka, Zákon o pozemních komunikacích s komentářem a souvisejícími předpisy aj.)
 • Důvodové zprávy
 • Vzory předpisů stavebního práva (vzory smluv a podání související se stavebnictvím a výstavbou – součástí jsou např. různé typy darovacích smluv, smluv o nájmu, kupních smluv o koupi movité i nemovité věci atd.)
 • Otázky a odpovědi České komory architektů
 • ČasopisyBulletin České komory architektů“ a „Stavební právo. Bulletin“
 • Normy ČSN umožňující vyhledávání, zobrazování a sledování změn norem ČSN
 • Metodické dokumenty a stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj (související stanoviska, metodická sdělení a metodická doporučení)
 • Návody pro řešení životních situací

Lexikon pojmů k tématu stavebnictví (např. pojmy stavba, stavební parcela, staveniště, technická mapa obce, stavební pozemek, katastrální území aj.

MONITOR – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Doplněk softwaru CODEXIS® ONLINE MONITOR – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) je praktickým průvodcem pro všechny subjekty, které zpracovávají osobní údaje. Tento software vám umožní úspěšnou implementaci nového evropského nařízení.

MONITOR – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) obsahuje komplexní přehled legislativy a judikatury ČR a EU týkající se nařízení GDPR a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Evropské nařízení 2016/679 GDPR a srovnávací matice zákonu č. 101/200 Sb. a GDPR).

Velkou výhodou je možnost zobrazení srovnání stávající národní právní úpravy a nové evropské právní úpravy GDPR. Součástí doplňku je také praktická převodní tabulka, která uživatelům umožňuje provést analýzu současného stavu zpracování osobních údajů a porovnání výsledků plynoucích z analýzy s požadavky GDPR – tento nástroj významným způsobem usnadňuje následnou aplikaci nových opatření.

Z úvodní obrazovky doplňku lze pomocí barevných tematických tlačítek přejít do obsahu právního informačního systému CODEXIS® ONLINE který souvisí s tématem GDPR:

 • České právní předpisy k tématu GDPR (101/2000 Sb. zákon o ochraně osobních údajů; 277/2011 Sb. Nařízení vlády o stanovení vzoru průkazu kontrolujícího Úřadu pro ochranu osobních údajů; 115/2001 Sb.m.s. Sdělení o Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat; 29/2005 Sb.m.s. Sdělení o Dodatkovém protokolu k Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat o orgánech dozoru a toku dat přes hranice; 28/2005 Sb.m.s. Sdělení o dodatečném prohlášení ČR k Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat, otevřené k podpisu ve Štrasburku dne 28. ledna 1981)
 • Právní předpisy Evropské unie vztahující se k tématu ochrany osobních údajů (GDPR)
 • Judikatura českých soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti českých soudů)
 • Judikatura evropských soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti evropských soudů zařazené pod heslo „3236 informatika/zpracování dat/osobní údaje“ v rámci třídění EUROVOC)
 • Články z odborných periodik a přednášky z konferencí věnující se tématu GDPR
 • Knižní tituly a komentáře
 • Důvodové zprávy
 • Nejčastější otázky a odpovědi související s GDPR (dokument zpracovaný Úřadem pro ochranu osobních údajů; řešeny jsou např. otázky spojené s přístupy a  povinnostmi plynoucími z nařízení či konkrétní příklady zpracovávání osobních údajů klientů či zaměstnanců)
 • Lexikon pojmů vysvětlující termíny související s GDPR (např. pojmy osobní údaj, zpracovávání osobních údajů, správce, třetí osoba, uchovávání osobních údajů, citlivý údaj atd.)

MONITOR – BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI BOZP

Software CODEXIS® je rozšířen o zcela nový doplněk MONITOR – BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP).

Nový doplněk je praktickým průvodcem oblastí Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci z pohledu práva. MONITOR (BOZP) obsahuje kompletní a aktuální právní předpisy související s tématem BOZP, nejčastější otázky a odpovědi k danému tématu,  i články a komentáře renomovaných autorů týkající se BOZP.

Z úvodní obrazovky doplňku lze pomocí barevných tematických tlačítek přejít do obsahu právního informačního systému CODEXIS®, který souvisí s tématem BOZP:

 • České právní předpisy k tématu BOZP (Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a další zákony)
 • Právní předpisy Evropské unie vztahující se k Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)
 • Judikatura českých soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti českých soudů)
 • Judikatura evropských soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti evropských soudů)
 • Články z odborných periodik a přednášky z konferencí věnující se tématu BOZP
 • Knižní tituly a komentáře
 • Důvodové zprávy
 • Nejčastější otázky a odpovědi související s BOZP 
 • Lexikon pojmů vysvětlující termíny související s BOZP (např. pojmy zaměstnanec, pracovní úraz, technický předpis, infekční onemocnění, ohrožení veřejné zdraví, zdravotně znevýhodněná osoba aj.)

UKÁZKY OBRAZOVEK

INSTALACE

Instalace CODEXIS ONLINE [EXE, 31 MB] verze: 18.10 vystaveno 04.10.2018

Soubor po stažení spusťte a postupujte dle pokynů průvodce instalace. Program vyžaduje validní přístup do aplikace CODEXIS ONLINE, který získáte v administraci produktu využitím licenčního klíče, který jste obdrželi po zaplacení programu.

MANUÁLY

Uživatelská příručka CODEXIS ONLINE [PDF, 1,5 MB]

Příručka pro upgrade databázové platformy Firebird 3 [PDF, 1 MB]

CODEXIS ONLINE

CENÍK

VerzeCena aktivaceCena servisní smlouvy
S29 900,-25 000,-
V/239 900,-28 900,-
V/549 900,-31 900,-


LIBERIS® Gold

VerzeAktivační poplatekRoční aktivace
Single60 000,-30 000,-


Přehled verzí

SSingle verze, instalace na jednu samostatnou stanici nebo síťový server pro 1 uživatele.
VPřístup k aplikaci současně pro počet uživatelů určených uvedeným číslem pro software v řešení online.

 

 

Servisní smlouva
V rámci Servisní smlouvy mohou být čerpány tyto služby:
Instalace včetně dopravy za akční cenu 980,- Kč.
Přeinstalace produktu 1x ročně v průběhu účinnosti smlouvy za cenu 980,- Kč bez DPH, v ceně je zahrnuto i dopravné.
Instalace aktualizací produktu 1x ročně v průběhu účinnosti smlouvy za cenu 980,- Kč bez DPH, v ceně je zahrnuto i dopravné.
Bezplatné zaškolení libovolného počtu pracovníků do uživatelských funkcí v rozsahu 2 hodin.
Pravidelné měsíční aktualizace zdarma formou doplňku NET Servis.
Telefon na Linku technické podpory a přednostní email na technickou podporu.
Servisní práce dle zvýhodněných sazeb (50 % sleva).
Metodické školení dle zvýhodněných sazeb.
Doprava dle zvýhodněných sazeb
Informace o novinkách formou bulletinu.
Služba „volání zpět“.
Poskytování e-mailové a telefonické podpory zdarma.
Verze notebook za zvýhodněné ceny.
10 % sleva na rozšíření produktu.

 

Konkrétní informace o aktuálních slevách, individuálních cenových nabídkách, souvisejících doplňcích či profesních řešeních vám podá firemní reprezentant společnosti nebo naše Klientské centrum.

Uvedené ceny jsou bez DPH.