(24.10.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 15. 9. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 289/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Dle důvodové zprávy má být prostřednictvím novely především odstraněno omezení podnikatelů, kterým bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona, jakož i osob, které se ve funkci člena statutárního orgánu podílely na podnikání právnických osob, kterým bylo takto zrušeno živnostenské oprávnění, respektive podnikatelů, na jejichž podnikání se tyto osoby ve funkci člena statutárního orgánu podílejí, provozovat živnost v příbuzném oboru, případně se na provozování živnosti v příbuzném oboru podílet. Stejně tak má být odstraněna nemožnost těchto osob po dobu 1 roku provozovat koncesovanou živnost v jiném oboru, resp. se na jejím provozování podílet ve funkci člena statutárního orgánu právnické osoby. Tím by měla být jednak snížena zátěž podnikatelů a zlepšena možnost vstoupit do živnostenského podnikání, ale také snížena zátěž živnostenských úřadů, které jsou povinny v rámci své rozhodovací činnosti týkající se vzniku překážky provozování živnosti odpovědně posuzovat příbuznost jednotlivých živností. Změn však novela přináší samozřejmě více, změnových bodů je na sedm desítek.

Obecně má být zaměřena na zkvalitnění podnikatelského prostředí, zejména na odstranění nedůvodných rozdílů mezi jednotlivými skupinami podnikatelských subjektů, na snížení administrativní zátěže podnikatelů, jakož i na zlepšení dostupnosti potřebných informací o podnikatelích zapsaných v živnostenském rejstříku pro širokou veřejnost.

Zákon nabyl účinnosti dnem 30. 9. 2017.