(13.02.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 6.2.2017 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 26/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Primárním cílem novely je, dle důvodové zprávy, přizpůsobit vnitrostátní právní úpravu novým, přímo aplikovatelným evropským nařízením. Jde především o nařízení č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, nařízení č. 560/2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy, a prováděcí nařízení č. 561/2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy. Vedle toho má novelizace zajistit lepší regulaci nakládání s nebalenými výrobky z révy vinné a zejména pak se sudovým vínem, které představuje nezanedbatelnou část segmentu trhu s vínem v České republice.

Současně se zrušuje nařízení vlády č. 143/2015 Sb., o náležitostech průvodních dokladů pro přepravu vinařských produktů na území České republiky, a vyhláška č. 97/2006 Sb., o předpokladech a způsobu podpory marketingu a prodeje produktů, podpory rozvoje turistiky v oblasti vinohradnictví a vinařství a podrobnostech o poskytování informací veřejnosti Vinařským fondem. Novelizuje se rovněž zákon o zemědělství, zákon o potravinách a tabákových výrobcích, zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a zákon o regulaci reklamy.

Zákon nabývá účinnosti, s výjimkou novely zákona o zemědělství, dnem 1.4.2017.