(05.10.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 18. 8. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 265/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Harmonizované technické požadavky na lanové dráhy, osobní ochranné prostředky a spotřebiče plynných paliv byly doposud stanoveny třemi evropskými směrnicemi, a sice směrnicí 89/686/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků, směrnicí 2009/142/ES o spotřebičích plynných paliv a směrnicí 2000/9/ES o lanových drahách pro dopravu osob. Směrnice však mají být zrušeny a nahrazeny přímo použitelnými evropskými nařízeními. Těmi jsou nařízení 2016/424 o lanových dráhách, nařízení 2016/425 o osobních ochranných prostředcích a nařízení 2016/426 o spotřebičích plynných paliv. Zákonodárce k přijetí právě publikované novely přistoupil, aby zajistil řádnou aplikaci těchto nových nařízení. Stejně tak má být novela důležitá pro úplnou transpozici některých evropských směrnic, a sice 2014/32/EU, 2014/68/EU a 2014/53/EU, jež zákon o posuzování shody výrobků také transponuje.

Cílem úpravy na evropské úrovni, od čehož je samozřejmě odvozen rovněž cíl úpravy vnitrostátní, je, dle důvodové zprávy, zkvalitnit regulaci trhu s výše jmenovanými výrobky tak, aby byla účinně zajištěna ochrana zdraví a bezpečnosti osob, ochrana majetku a dalších oprávněných zájmů.

Zákon nabyl účinnosti dnem 1. 9. 2017.