(27.09.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 18. 8. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 259/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Základním cílem, jehož si zákonodárce dle důvodové zprávy přijetím novely vytkl dosáhnout, je zjednodušit systém placení pojistných sociálních odvodů, zejména placení pojistného na nemocenské pojištění a pojistného na důchodové pojištění, a to včetně záloh na toto pojistné u osob samostatně výdělečně činných. Nemá jít o zásadní věcné změny, jako spíše o změny provozně-technického charakteru, jež mají vycházet ze zkušeností s aplikací dosavadní právní úpravy Českou správnou sociálního zabezpečení a okresními správami sociálního zabezpečení.

Současně se zákonem o pojistném na sociální zabezpečení jsou novelizovány rovněž zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon o důchodovém pojištění, zákon o nemocenském pojištění a zákon o Úřadu práce České republiky.

Zákon nabývá účinnosti, ovšem s výjimkou řady ze svých ustanovení, dnem 1. 2. 2018.