(22.11.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 14.11.2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 369/2016 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Dle důvodové zprávy jsou základními cíli, jejichž naplnění má novela zajistit, uspokojení závazků přijatých v rámci mezinárodní spolupráce v oblasti nízkoemisních zón, stejně tak jako zvýšení a zabezpečení ochrany ovzduší tak, aby nadále nebyla snižována kvalita ovzduší v důsledku působení emisí ze zdrojů znečišťování ovzduší. Toho má být dosaženo posílením kontrolních pravomocí orgánů ochrany ovzduší za účelem efektivního vymáhání zákonem stanovených povinností a zlepšením procesních podmínek pro rozhodování orgánů ochrany ovzduší.

Změn prováděných v zákoně o ochraně ovzduší je bezmála stovka. V návaznosti na to je novelizován rovněž zákon o správních poplatcích.

Zákon nabývá účinnosti, s výjimkou některých ze svých ustanovení, dnem 1.1.2017.