(08.03.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 3.3.2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 56/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb., a další související zákony.

Zákon o obětech trestných činů z roku 2013 sjednotil do té doby roztříštěnou právní úpravu oblasti zacházení s oběťmi trestných činů v trestním řízení i mimo něj, včetně poskytování ochrany, pomoci a podpory těmto obětem. Dle důvodové zprávy tehdy poskytl komplexní úpravu jednak práv těchto obětí, jež v mnohém vyplývaly z evropské směrnice 2012/29/EU, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu, jednak úpravu poskytování peněžité pomoci obětem trestných činů státem a úpravu vztahů mezi státem a subjekty, které poskytují obětem trestných činů služby odborné pomoci.

Při přípravě zákona bylo tedy tehdy do značné míry přihlíženo k minimálním standardům práv obětí a poskytování podpory a ochrany obětem obsaženým v tehdy sjednávané směrnici. Původní návrh směrnice však v procesu přijímání zákona doznal některých dílčích změn, které již zákon nestihl reflektovat, z důvodu čehož bylo v rámci implementačních workshopů konaných na půdě Evropské unie následně zjištěno, že provedenou implementaci lze v některých ohledech dále zdokonalit tak, aby jednotlivá ustanovení zákona lépe odpovídala smyslu a účelu směrnice. A právě snahou zdokonalit zmíněnou implementaci je nyní publikovaná novela motivována především. Další změny pak vyplynuly z poznatků subjektů zákon v praxi nejčastěji aplikujících, jimiž jsou například Probační a mediační služba, subjekty poskytující pomoc obětem trestných činů či příslušné útvary Ministerstva spravedlnosti.

Vedle zákona o obětech trestných činů je novelizován rovněž trestní řád, zákon o sociálních službách a zákon o pojišťovnictví.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.4.2017.