(19.09.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 18. 8. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 253/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů.

Jde o rozsáhlou novelu o šesti desítkách změnových bodů. Jejím cílem je aktualizovat dosavadní znění zákona s ohledem na zkušenosti získané v průběhu jeho aplikace, ale především s ohledem na postup jednání probíhajících na základě Úmluvy o zákazu biologických zbraní a na požadavky kladené na zabezpečení CBRN (chemical, biological, radiological and nuclear) látek a materiálů.

Novela má, dle důvodové zprávy, přispět k jasnějšímu vymezení pojmového aparátu a zvýšit formulační a legislativní úroveň řady ustanovení novelizovaného zákona. Současně má přinést snížení administrativní zátěže všech dotčených subjektů v podobě zrušení deklarací plánovaných činností, stejně tak jako zjednodušit nakládání s vakcínami a s diagnostickými sadami obsahujícími vysoce riziková biologická agens. Bez povšimnutí zákonodárce nezůstal ani poslední vývoj v oblasti správního trestání a přijetí nového zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.