(07.08.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 14. 7. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 205/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé další zákony.

Primárním cílem této novely je transponovat jejím prostřednictvím do českého právního řádu evropskou směrnici 2016/1148 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii. Významnou změnou, jíž novela přináší, je zřízení nového Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost v Brně. Ten bude fungovat jako ústřední správní úřad pro oblast kybernetické bezpečnosti a pro vybrané oblasti ochrany utajovaných informací podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Změn však přináší novela celou řadu. Jejich obecným účelem je prohloubit rozsah zajištění kybernetické bezpečnosti v České republice a celkově posílit bezpečnost informačních systémů.

Společně se zákonem o kybernetické bezpečnosti je měněn například také zákon o svobodném přístupu k informacím, kompetenční zákon, služební zákon, zákon o informačních systémech veřejné správy, stavební zákon, ale i řada dalších.

Zákon nabyl účinnosti dnem 1. 8. 2017.