(24.08.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 5.8.2016 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 255/2016 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Primárním cílem novely by mělo být, dle důvodové zprávy, snížit počet ohlašovatelů do integrovaného registru znečišťování a ruku v ruce s tím snížit rovněž jejich administrativní zátěž, zejména s důrazem na menší a střední podnikatelské subjekty. Nejenže se snižuje počet ohlašovatelů na základě kriterií, jako je činnost či prahová hodnota pro kapacitu příslušné činnosti; pro řadu činností se také ve vztahu k integrovanému registru znečišťování odstraňují evidenční povinnosti.

Zákonodárce měl ambici prostřednictvím nového vymezení přesněji specifikovat, na koho se povinnosti ve vztahu k integrovanému registru znečišťování vztahují, omezit povinnosti pro malé provozovatele a umožnit jednodušší identifikaci, zda povinnost ve vztahu k integrovanému registru znečišťování vzniká či nikoli.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.9.2016.