(02.10.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 18. 8. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 261/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Novela je, dle důvodové zprávy, reakcí na skutečnost, že bylo v poslední době identifikováno několik sekundárních právních předpisů Evropské unie z oblasti civilního letectví, jež je potřeba implementovat do práva vnitrostátního. Jde o evropské nařízení č. 598/2014 o pravidlech a postupech pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích Unie v rámci vyváženého přístupu, nařízení č. 376/2014 o hlášení události v civilním letectví, analýze těchto hlášení a navazujících opatřeních, a o nařízení 2015/340, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se průkazů způsobilosti a osvědčení řídících letového provozu. Jak z názvů jednotlivých nařízení plyne, předmětná legislativa má směřovat k zajištění jednotného uplatňování provozních omezení ke snížení hluku z leteckého provozu, a to v limitech zásad Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), dotýká se hlášení tzv. událostí v civilním letectví, ale má také přinést opatření v oblasti poskytování letových navigačních služeb na tzv. jednotném evropském nebi.

Zákonem je dále novelizován rovněž zákon o správních poplatcích a živnostenský zákon. Účinnosti nabývá dnem 16. 11. 2017.