(05.10.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 21.9.2016 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 299/2016 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Tato vpravdě rozsáhlá novela čítající více než dvě stovky změnových bodů je reakcí na relativně nedávné novelizace příslušných evropských předpisů. Konkrétně jde o směrnici 2014/56/EU, kterou se mění směrnice 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, a o nařízení č. 537/2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu. Těm má být česká vnitrostátní právní úprava prostřednictvím právě publikovaného zákona přizpůsobena.

Jak uvádí důvodová zpráva, jako nejefektivnější byla vyhodnocena cesta novelizace dosavadního zákona o auditorech a nikoliv zpracování zákona zcela nového, když změny dosavadní právní úpravu z valné většiny doplňují či jen upřesňují, a to také s ohledem na praktické zkušenosti s aplikací dané materie. Cílem bylo zajistit plnou harmonizaci zákona o auditorech se směrnicí o povinném auditu v novelizované podobě, stejně tak jako úplnou a efektivní aplikovatelnost zmíněného nařízení.

Úpravy se týkají především nezávislosti auditora, systému kontroly kvality, veřejného dohledu, disciplinárního a sankčního systému a povinného auditu subjektů veřejného zájmu. Vedle zákona o auditorech je novelizován rovněž zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Zákon nabyl účinnosti dnem 1.10.2016.