(28.12.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 19.12.2016 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 416/2016 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem.

Dle důvodové zprávy je smyslem této co do počtu změnových bodů rozsáhlé novely upřesnit text ustanovení vyhlášky tak, aby bylo v maximální míře možné zamezit nejednoznačnému výkladu nastavených procesů, jenž byl identifikován po vstupu předmětné vyhlášky v platnost. Nemá dojít ke změně principů postupů a nastavení termínů, na nichž je fungování trhu s plynem v České republice založeno.

Při tvorbě novely zde byla snaha promítnout do ní požadavky účastníků trhu s plynem na úpravu podmínek pro přístup k zásobníkům plynu, ale také reflektována potřeba aktualizovat nastavení mechanismů pro řízení nedostatku přepravních kapacit s postupy pro řízení překročení kapacity v případě smluvního překročení kapacity. Upravena byla rovněž ustanovení, v nichž byla identifikována možnost nejednoznačného výkladu nastavených procesů nebo byla identifikována písařská nebo stylistická chyba. Snahou mělo, dle důvodové zprávy, být nastavit postupy a termíny tak, aby byl jednak umožněn výkon licencované činnosti na transparentním a předvídatelném základě, a dále aby nedošlo k založení nerovnováhy mezi jednotlivými účastníky trhu s plynem či k ohrožení zajištění bezpečnosti dodávek plynu pro zákazníky a zároveň k nárůstu cen pro zákazníky v důsledku přijetí řešení vyvolávajícího neopodstatněné náklady.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2017.