(25.01.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 22. 12. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 461/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Dle Ministerstva spravedlnosti byla novela zpracována po vyhodnocení poznatků z dosavadní aplikační praxe, ať již jde o výkon státního dohledu nad činností soudních exekutorů, činnost nevládních neziskových organizací zabývajících se pomocí sociálně znevýhodněným osobám, či o poznatky Exekutorské komory ČR. Má jít rovněž o návaznost na opatření z Akčního plánu Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016 až 2020, jež, mimo dalšího, předpokládá definici jednotného vzoru exekučního příkazu formulářového typu v jasné a srozumitelné podobě.

Vyhláška v novelizované podobě má, dle ministerstva, sjednotit některé písemnosti soudního exekutora, jež sice aktuálně obsahují shodné náležitosti požadované zákonem, případně jinými právními předpisy, zpravidla se však u různých soudních exekutorů neshodují formální úpravou, strukturou či ohledně nepovinných údajů. Zde má jít například o výzvu k dobrovolnému plnění, vyrozumění o zahájení exekuce, exekuční příkaz či příkaz k úhradě nákladů exekuce. Tento stav má být novelou narovnán tak, aby byl usnadněn postup všech subjektů exekučního řízení, a to včetně exekučních soudů a soudů odvolacích, stejně tak jako dlužníků povinného. Nové vzory, jež novela přináší, by měly být přehlednější a v některých případech také stručnější než různé vzory v současnosti soudními exekutory používané.

Vyhláška nabývá své účinnosti dnem 1. 7. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar