(07.11.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 19. 9. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 302/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony.

Zákonodárcem deklarovaným nejobecnějším cílem této rozsáhlé novely o více než stovce novelizačních bodů je zajistit ochranu zdraví osob a zvířat a přitom snížit administrativní náročnost pro chovatele v případech, kdy je to při zachování nezbytných veterinárních požadavků na chov a zdraví zvířat a na živočišné produkty možné. Většina změn, jež aktuální novela přináší, je motivována poznatky získanými z dosavadní aplikační praxe novelizovaného zákona. Prostřednictvím změn má být, dle důvodové zprávy, rovněž dosaženo toho, aby stávající míra adaptace a transpozice evropského práva byla přesnější a jednoznačnější než doposud a lépe navazovala na platné předpisy Evropské unie ve veterinární oblasti. V souhrnu novela řeší na desítku tematických okruhů spadajících do příslušné právní úpravy veterinárního zákona.

Zákon dále novelizuje zákon na ochranu zvířat proti týrání, zákon o působnosti Správy státních hmotných rezerv, zákon o potravinách a tabákových výrobcích, zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a zákon o správních poplatcích.

Účinnosti nabyl, s výjimkou jednoho ze svých ustanovení, dnem 1. 11. 2017.