(27.12.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 14.12.2016 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 413/2016 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vedle dalších změn přijatých v reakci na dosavadní matriční praxi přináší novela především změny ve vzorech matričních tiskopisů „Dotazník k uzavření manželství“, „Protokol o uzavření manželství“ a „Dotazník k registrovanému partnerství“. Ty jsou, dle důvodové zprávy, modifikovány v návaznosti na aktuální znění občanského zákoníku a zákona o mezinárodním právu soukromém.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2017.