(30.01.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 9. 1. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 2/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Dle Ministerstva dopravy, zpracovatele této novely, v ní jde o změny, jež bylo na podzákonné úrovni potřeba učinit v návaznosti na novelu zákona o civilním letectví publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 261/2017 Sb. Ke změně zákona přitom došlo z důvodu snahy přizpůsobit jej aktuální evropské legislativě především pokud jde o zajištění jednotného uplatňování provozních omezení ke snížení hluku z leteckého provozu, a to v limitech zásad Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), ale také o hlášení tzv. událostí v civilním letectví či o opatření v oblasti poskytování letových navigačních služeb na tzv. jednotném evropském nebi.

Vyhláška nabyla své účinnosti, s výjimkou jednoho ze svých ustanovení, dnem 15. 1. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar