(17.07.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 28. 6. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 127/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí.

Ministerstvo financí je ve smyslu § 15 odst. 6 zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí zmocněno stanovit podrobný postup pro určení směrné hodnoty za účelem zajištění základu daně z nabytí nemovitých věcí, což činí prostřednictvím nyní novelizované vyhlášky. V případě aktuálně publikované vyhlášky jde o její rozsáhlou novelu o bezmála pěti desítkách změnových bodů. Dle ministerstva má být přitom jejím prostřednictvím u daně z nabytí nemovitých věcí odstraněna poměrně značné disproporce mezi výší srovnávací daňové hodnoty nemovité věci určené podle směrné hodnoty a podle zjištěné ceny, ke které v současné době v praxi dochází. Důvodová zpráva upřesňuje, že toho má být dosaženo zejména aktualizací základních cen a úpravou postupů a výpočtů směrné hodnoty nemovitých věcí jako zjednodušeného porovnávacího způsobu ocenění ze zjištěné ceny. Stávající výpočet směrné hodnoty vychází z metody nepřímého porovnání, kdy jsou prováděny úpravy základních cen jednotlivými koeficienty za účelem zohlednění rozdílností mezi standardní a oceňovanou nemovitou věcí. Nový výpočet je naopak založen na zohledňování rozdílností formou přirážek a srážek, což má umožnit lépe korigovat odchylky.

Autor: Mgr. Martin Glogar