(21.09.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 12.9.2016 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 283/2016 Sb. nařízení vlády o stanovení prioritních dopravních záměrů.

Nařízení je vydáváno s odkazem na § 23a odst. 1 písm. d) a § 23a odst. 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a vymezuje prioritní dopravní záměry vlády, včetně těch, u nichž oznamovatel v podkladu obsahujícím popis aktuálního technického řešení záměru a jeho vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví musí uvést také nástin studovaných hlavních variant a stěžejní důvody pro jeho volbu vzhledem k vlivu na životní prostředí. Až na jednu výjimku v podobě modernizace železniční trati jde výhradně o pozemní komunikace.

Nařízení nabylo účinnosti dnem 12.9.2016.