(08.11.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 26.10.2016 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 345/2016 Sb. nařízení vlády o lodní výstroji.

Nařízení vydané dle řady ustanovení zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh je projevem transpozice evropské směrnice 2014/90/EU o lodní výstroji do českého právního řádu. V podrobnostech upravuje technické požadavky na lodní výstroj, způsob posuzování shody lodní výstroje, podmínky a pravidla pro vypracování EU prohlášení o shodě a pro umisťování značky shody, podrobnosti k činnostem hospodářských subjektů a oznámených subjektů, ale také formální nedostatky, jejichž neodstranění umožňuje orgánu dozoru rozhodnout o přijetí příslušných ochranných opatření. V obecné rovině je cílem nové úpravy určit, a to souladně s evropskou legislativou, pravidla pro umísťování námořní lodní výstroje na loď, a vedle toho stanovit technické požadavky, jež musí tato výstroj při umístění na loď splňovat.

Nahrazuje se přitom dosavadní právní úprava prezentovaná nařízením vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení. To se s účinností nového nařízení zrušuje, a to včetně svých novel.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 10.11.2016.